martes, 14 de abril de 2009

palabras en nahuatl

PALABRAS EN NÁHUATL
1.-15 sustantivos
Pitsotl
1.-no pitso
2.-mo pitso
3.-i pitso
4.-to pitso
5.-inmo pitso
6.-inin pitso
2.-Animados con plural
Chichi
1.-chichimej
Pitsotl
1.-pistomej
3.-Animados en singular
Kone
No koneuaj
Chichi
No chichiuaj
4.-aumentativo –disminutivo
Nana
Nanatsi
ueyichichi
Tata
Tatatsi

5.-masculino –femenino
Chichi
Okichchichi
Siuachich
Pitsotl
Okichpitsotl
Suachpitsotl

6.-Falimia
No nana i toka:
No tata i toka:
No ikni i toka:
No pilinkni i toka
No aui i toka
No tlayi I toka
No Mach ikni I toka
No Tionat I toka
No Tioikni i toka
Mama,papa,hermano,hermano pequeño,tia prima hermana,madrina,padrino
Hijo de mi padrino,primo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario